Stravovanie syrov

V¹etci sa radi pýtame a hostíme ich najkomplikovanej¹ie jedlá. Bohu¾iaµ, vo v¹eobecnosti získavame a realizujeme prípravu ná¹ho luxusného obèerstvenia na poslednú chvíµu. Pozostáva v¹ak z toho, ¾e najjednoduch¹ie rie¹enia sú èasto najlep¹ie. Tak¾e stojí za to zvá¾i» prípravu syrovej dosky pre zamestnancov.

Výber syrov®e sme len príle¾itos»ou, podávame syr vyrobený zo vzdialených spôsobov mlieka: kravy, ovce a kozy. Efektívnym rie¹ením je aj zlep¹enie ich regiónov. To umo¾ní tým istým poµským zamestnancom spozna» jedlá z miest, ktoré predtým neboli. Stojí za to, aby bol výnimoène pripravený teoreticky a obohatil príjemnú ochutnávku históriou ka¾dého z podávaných syrov. Najdôle¾itej¹ou vecou je v¹ak zachovanie poradia chutí. Na palube by sme mali oddeli» vysoké a mierne syry. Preto¾e je nastavený tým, ¾e ¹etrí správne usporiadanie.usporiadanieOrganizujeme syry v tejto oblasti, poènúc najmil¹ou (najlep¹ie je naplánova» ju na 12 hodín, postupne sa dostávame k lep¹ím a lep¹ím. Vïaka tomu sa na¹i zamestnanci budú cíti» jemné rozdiely v chuti a vôni výrobkov.estetikaMô¾eme vzia» syr na jednotlivca, na poslednú dosku, ktorú budeme kupova» v skupinách obchodov ponúkajúcich riad. Mô¾eme na to stále pou¾íva» silný stojan alebo drevenú dosku, pamätajúc v¹ak, ¾e musí by» venovaná iba posledným funkciám. Niektoré syry, najmä tie, ktoré dosahujú, sú podávané v hrub¹ích èasticiach. Ostatné mô¾u by» prinesené do plátky. Tu budú dôle¾ité krájaèe syra, ktoré nám umo¾nia zní¾i» syr na dlhé a estetické plátky.extrasOkrem syra by sme na¹im zamestnancom mali poskytova» vhodné prísady. Mô¾u to by» posledné orechy, olivy, brusnice, rowan jam, hrozienka a su¹ené marhule. V¹etky doplnky sú balené v ¹peciálnych miskách tak, aby sa nezmenili so syrom, ktorý podávame. V na¹om ko¹íku podávame biely chlieb (najlep¹ie chrumkavá bageta alebo su¹ienky.Správne vínoMali by sme tie¾ slú¾i» dobré víno na syr doska. Najjednoduch¹ím systémom bude zladenie vína pochádzajúceho z jediného regiónu, kde sa podáva syr, ktorý podávame.