System riadenia kontinuity podnikania

Depresia je jedinou hlavnou chorobou. Myslím, ¾e sa stretáva s dospelými aj s men¹ími. Bohu¾iaµ je veµmi »a¾ké zvládnu» súèasnú chorobu. Obvykle je to silný a »a¾ký kurz. Treba v¹ak zvá¾i» najprv, ktoré sú najèastej¹ie príznaky. Preto¾e tento stav je èasto zamieòaný so základnou chandrou alebo s chudobnej¹ou náladou.

Depresia pozostáva z dlhotrvajúcej, zlej nálady. Pacient nemá chrápanie na prirodzenú funkciu a prakticky nevyu¾íva energiu ani silu ¾i» v tíme. Miluje by» sám a hovorí vo svojej izbe. ®e by robil spoloèenské udalosti, aj keï ich predtým miloval. Okrem toho µudia s depresiou èasto zanedbávajú svoje ciele. Nehrajú so sebou ani so svojimi rodinami. To je dôvod, preèo depresia nepriaznivo ovplyvòuje nielen samotného pacienta, ale aj jeho milých. Je to posledná s»a¾nos», ktorej príznaky pretrvávajú dlh¹ie. Ak u¾ máme doèasnú, hor¹iu náladu, neznamená to okam¾ite, ¾e reagujeme na depresiu. Niekedy staèí poèka» takýto èas, aby si znova mohol u¾i» ¾ivot. Bohu¾iaµ, èím dlh¹ie si udr¾ujete takú hor¹iu náladu, tým viac by ste sa mali obáva». Tak¾e je najlep¹ie jednoducho ís» na vá¾neho odborníka, ako je psychológ alebo psychiatr. Takýmto lekárom sa prostredníctvom podrobnej analýzy a rozhovoru posudzuje, do akej miery daný pacient skutoène prechádza depresiou. A ak sa naozaj stane, prispôsobte lieèbu pacientovi. Dobré úèinky sú napríklad psychoterapia. Psychoterapeut Krakov, prostredníctvom podrobných rozhovorov, rozpozná príèinu problémov pacienta. A to je najdôle¾itej¹í krok, ktorý sa podieµa na celkovom lieèení.

Stojí za to pravidelne sledova» na¹e telo. Pre nás by malo by» dôle¾ité nielen fyzické zdravie, ale aj du¹evné zdravie. Ak sa cítime dobre, nemáme pri výkone urèitých funkcií veµké problémy. Stojí za to postara» sa o to.