Uvounenie depresie

Depresia postihuje ka¾dý rok rastúci poèet hláv v¹etkých vekových kategórií. S touto nevýhodou zápasia profesionálne aktívni zodpovední µudia a deti a úloha star¹ích µudí. Mnohí z nich zostávajú celé roky bez vedomia choroby, zatiaµ èo strana medzi nimi bojuje s rôznymi metódami hrania so súèasnou oslabujúcou du¹evnou poruchou.

Lieèba depresie je zvyèajne postavená na psychoterapii, ktorá má by» zvý¹ená o farmakologické látky, aby sa zvý¹ila úèinnos» lieèby. Veµa µudí si neuvedomuje, ¾e antidepresíva mô¾u predpisova» len lekári na prácu v psychiatrii. Dobrý psychiater v Krakove, ale skôr, ako zaène lieèbu depresie, mal by diagnostikova» chorobu správne, vrátane vykonaním ¹peciálnych psychometrických testov a pou¾itím klasifikácie symptómov na posúdenie depresívnej epizódy. A¾ po diagnóze ochorenia a jeho záva¾nosti psychiater urèí systém jeho pomoci. Farmakologická lieèba sa odporúèa nielen poèas záva¾nosti symptómov ochorenia, ale aj èasto poèas asymptomatických období, preto¾e depresia je opakujúce sa ochorenie. V súèasnosti pou¾ívané antidepresíva sú primárne na stabilizáciu nálady pacienta, zbavenie sa úzkosti alebo samovra¾dy. Nane¹»astie, správny výber úèinných lieèiv niekedy trvá veµmi dlho, preto¾e pacienti majú rozdielne úèinky na jednotlivé úèinné látky. Farmakologická terapia je èasto cieµom by» pacientom, èasto v úspechu tzv endogénna depresia. Osoba trpiaca recidívami depresie musí by» pod stálym dohµadom psychiatra, ktorý nielen kontroluje stav pacienta, ale tie¾ vie, ako najlep¹ie vyhodnoti» priebeh akcie a mo¾nú potrebu zmeni» formu lieèby. Hoci moderné antidepresíva vykazujú e¹te úèinnej¹iu úèinnos», psychiatri odporúèajú pou¾itie paralelnej psychoterapie. Psychoterapia umo¾òuje pacientom lep¹ie rozpozna» relapsy a ukazuje metódy zvládania v tmavých èasoch.