Vakuove obalove kontajnery

Vákuové obaly poskytujú veµa energie nad tradiènými spôsobmi balenia a skladovania. Produkty umiestnené v modernom systéme udr¾iavajú svoju èerstvos» dlh¹ie a µah¹ie sa prepravujú na dlh¹ie vzdialenosti.

Robia to na základe odsávania vzduchu z fóliového obalu, ktorý je dodatoène zváraný a tesne uzavretý.Základnou súèas»ou ka¾dého dokonca základného baliaceho stroja je èerpadlo na odsávanie vzduchu a tesniacu tyè.Rozli¹ujeme dva typy baliacich strojov:- komorový baliaci stroj - kde celý produkt v balení je vlo¾ený do ¹peciálnej komory apartmánu.Vzduch je nasávaný z celého priestoru komory. Existuje posledná mimoriadne jednoduchá forma. Po ukonèení procesu sa komora obvykle spustí automaticky. Tento prístroj umo¾òuje významnú opakovateµnos» procesu a flexibilitu pri výbere parametrov vákua a veµkosti zvárania.Veµkosti zariadení sa lí¹ia od malých, èo umo¾òuje veµmi dôle¾ité balenie samotného výrobku, èo si vy¾aduje ¹peciálne kolesá zapojené do premiestòovania zariadenia.- pásový baliaci stroj - prezentujem sa s vonkaj¹ím typom odsávania.Je zvyèajne malý. Výrobky sa posudzujú mimo prístroja a pre tento postup sa montuje iba koniec vrecka. Nasávanie sa potom uskutoèòuje mimo komory. Pre tento typ zariadenia je potrebný ¹peciálny typ vreciek na urýchlenie celého procesu balenia vo vákuu.

Otázkou je, aký typ si vybra»?Pásový balík zabezpeèuje lep¹iu mobilitu. Je tie¾ urèite lacnej¹ia ako komorová komora. Pásový baliaci stroj umo¾òuje spracovanie predmetov s fantastickými stavmi a rozmermi.Za baliaci stroj komory a ni¾¹ie náklady na spotrebný materiál, hlavne vrecia. Opakovateµnos» obalového procesu a s ním spojená silnej¹ia merateµnos» obalových materiálov za deò.Pre amatérske pou¾itie, t. J. Nízke stravovanie, postaèuje malý, nízko komorový baliaci stroj.Pri komerèných aplikáciách vo veµkých skladoch alebo výrobných závodoch je ideálnym liekom výber komorového baliaceho stroja.To urýchµuje proces balenia v dlh¹om èasovom horizonte, èo ¹etrí náklady na vrecia.Na poµskom trhu existuje veµa výrobcov baliacich strojov.Tepro je názov vákuových baliacich strojov, ktoré boli na trhu u¾ 50 rokov!