Vianoeny stromeek na kmeni 80 cm

Hlavnou vianoènou výzdobou je vianoèný stromèek, ktorý nie je predmetom zále¾itostí. V¹etko alebo pred Vianocami, alebo na ©tedrý deò, ozdobíme vianoèný stromèek s farebnými dekoráciami, svetlami a re»azami, len zriedka na òom visíme zákusky a cukrovinky rôzneho druhu, ktoré sa neskôr najmlad¹ie ¾ivia. Premý¹µali ste niekedy nad tým, kto je vec vianoèného stromu a preèo je to naozaj dôle¾ité v tradícii Vianoc?

Existuje veµa teórií, ktoré sa zaoberajú tým, odkiaµ pochádza tradícia vianoèného stromu. Hovorím okrem iného, ¾e zdobenie stromu je udalos»ou po oslave dòa màtvych v Ríme, okrem toho, ¾e je to symbolika Edenického stromu v Edene. A o nieèo bli¾¹ie k ná¹mu èasu, Martin Luther bol veµkým zástancom zdobenia ihliènanov v èase Vianoc, len stúpa na uèenie, ¾e zdobenie stromu s papierovými dekoráciami a jablká by symbolizovali niekoho znovuzjednotenie s Bohom. Tento zvyk sa rýchlo roz¹íril do celého sveta. Dá sa teda poveda», ¾e dnes nielen v Poµsku, ale aj v pôvodných európskych krajinách av Amerike, vianoèné stromèeky sú vïaka nemeckej iniciatíve nesmierne zdobené.

V súèasnosti sa u¾ odklonila od tradièného zdobenia vianoèného stromu v segmentoch dokumentu a jabåk, obliekala vianoèné stromèeky s farebnými cetkami, re»azami a svetlami. Mimochodom, len na povrchu posledných 30 rokov mô¾ete vidie» veµkú transformáciu v popularite vianoèného stromu. Áno, bola to veµmi be¾ná èinnos» ozdobi» strom prútenými dekoráciami, re»az bola obyèajne ruène vyrobená obruè z farebného papiera, zatiaµ èo osvetlenie bolo vyrobené zo svieèok upevnených ¹peciálnymi klipmi (ako sa dá uhádnu», nie v tej dobe fire. Potom prútené ozdoby existovali v rozhodujúcom rozsahu nahradené cetky, ktoré imitovali vzhµad zvierat alebo hraèiek, a navy¹e boli to takzvané anjelské vlasy, t.j. visiace strieborné alebo zlaté tenké struny a kúsky vaty, ktoré boli obsadené, aby boli integrované so snehom. Ako viete, rôznorodos» veµkostí a farieb vianoèných dekorácií je nebezpeèná, ale väè¹inou odtiene zlata, èervenej a mladej, ktoré sú identifikované s dovolenkami.

Po celé roky, história vianoèného stromu, rovnako ako typy, bola zmena v skupine trendov pôsobiacich na jeho oblohu. Aj keï sa to nezmenilo, ¾e od okamihu obleèenia dôle¾itého v minulosti vianoèný strom od Luthera, tak veµa sa zapustilo do vianoènej triedy a dúfajme, ¾e to nepôjde èoskoro.