Vlasy high poros blog

Moja neter si veµmi miluje hranie s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko dní, vyèesa» ju a zamý¹µa» ju. Ona je skutoène zapojená do tohto, ¾e ak potrebuje celú vec, aby vyzerala krásne, mô¾e da» jednu podprsenku ¹es»krát, niekedy obliekanie vlasov-su¹ièiek na to, alebo ¹tipka na to. Miluje ¹kolské predstavenia a organizuje im. Jej posledná úloha ako princ Joker bola tie¾ zábavná a vy¾adovala dokonalý úèes a obleèenie. Na zaèiatku ma matka zamotala viac ako tucet spletí s údajmi o nich stuhami. Neskôr tento nádherný jedenás»roèný hovoril nie, nie a znova nie raz. Vlastne budem èaka» v izbách ... a zaèalo. Polèas hodinu pretaktovania okrem ich písania. Vyzerala krásne ako významná princezná. A keï sa teda hostia s rozmaznanými dievèatami opä» rýchlo zmenili myseµ. Neopierajúc sa o prítomnos», ¾e od zaèiatku prípravy na predstavenie uplynulo takmer dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenila my¹lienku, zatiaµ èo vo svojom prejave to bolo e¹te niekoµko podobných slov "nieeee, naozaj nechcem, nepamätám si niè ako princezná, èo je ïaleko jej slu¾obná slu¾ba". Opýtala sa nového úèesu, usporiadala si vlasy z perspektívy naplnenej koky. Na svadbe, ako som napísal predtým, sme teraz schopní si vyèisti» vlasy, tentoraz to bolo mimoriadne dobré. Jej matka bola z jednej strany a druhá po dvadsiatich minútach.