Vyhlasenie o zhode

Vyhlásenie o zhode ES je potom písomným vyhlásením, ktoré pripravil výrobca (alebo splnomocnený zástupca, ¾e jeho úèinok je synonymom výhrad Európskej únie. Toto vyhlásenie musí prevádzkova» jeden alebo viac výrobkov, ktoré sú jasne oznaèené spoloènos»ou alebo kódom výrobku alebo majú svoj vlastný jedineèný odkaz. Výrobca musí podrobi» výrobok analýzam a vykona» zmeny potrebné na splnenie po¾iadaviek smerníc.

Pred vydaním vyhlásenia o zhode sa výrobky musia podrobi» postupom posudzovania zhody a okrem toho, ak sú potrebné (preto¾e vyplývajú z osobitných ustanovení, výrobky musia tie¾ získa» osvedèené osvedèenia. Postup posudzovania zhody sa zaznamenáva vykonaním ¹pecifických sekvencií èinností. Jedná sa o tzv. Moduly a zvyèajne sú zvýraznené veµkými písmenami. Výber tejto postupnosti si vy¾aduje výrobca, ktorý ju bude podµa ná¹ho uvá¾enia pravdepodobne vyhµadáva» na základe údajov uvedených v informáciách a týkajúcich sa výrobku. V prípade nekomplikovaných výrobkov sa postupnos» mô¾e akumulova» len z urèitého modulu (napr. Modul A a pre pokroèilej¹ie výrobky sú to zlo¾ité postupy (napr. V prípade elektromerov si výrobca mô¾e vybra» moduly B + D, B + F alebo H1. . Potom je zdokumentovaný èas a výsledky aktivít. Výrobca ukladá na výrobky, ktoré tvoria vyhlásenie o zhode, oznaèenie CE. Veµká zodpovednos» súvisiaca s vyhlásením výrobcu o zhode vyplýva zo súèasnej skutoènosti, ¾e je mo¾né, ¾e výrobok, pre ktorý bola dokumentácia vyhotovená, spåòa v¹etky dôle¾ité oèakávania a je v súlade s dôle¾itými predpismi.Dohody o zluèiteµnosti ES by mali obsahova» dodatoèné informácie podµa tohto vzoru (spolu s nariadením ministra infra¹truktúry z 11. augusta 2004 o spôsoboch deklarovania zhody stavebných materiálov a systému ich oznaèovania stavebnou znaèkou: \ t1. Jedineèný identifikátor produktu - èíslo XXXX2. Znaèka a adresa výrobcu - a ak je to ¾iaduce, viac jeho európskeho splnomocneného zástupcu3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva za úplnú zodpovednos» výrobcu (alebo in¹talatéra.4. Èo predstavuje problém vyhlásenia - identifikátor produktu, ktorý v prípade potreby umo¾ní reprodukciu jeho obsahu - pripojte obrázok5. Predmet vy¹¹ie uvedeného vyhlásenia je rovnaký s príslu¹nými právnymi predpismi Spoloèenstva (zoznam \ t6. Odkazy na ¹pecifikácie alebo odkazy na harmonizované normy - na ktoré je vyhlásenie obmedzené7. Ak je to vhodné, súbor údajov by mal by» zahrnutý do notifikovanej osoby, ktorá zasiahla a vydala osvedèenie8. Ïal¹ie doplòujúce informácie, ako napríklad: v mene ktorého boli podpísané, dátum a byt vydania, pozície, mena a podpisu.Po vydaní vyhlásenia o zhode mô¾e výrobok dosiahnu» oznaèenie CE. Prítomnos» tohto oznaèenia na obale výrobku hovorí, ¾e je vôµou smerníc Európskej únie. Zaoberajú sa otázkami týkajúcimi sa ochrany zdravia a ¾ivotného prostredia, bezpeènosti pou¾ívania a urèujú nebezpeèenstvá, ktoré by mal výrobca odstráni». Ak je výrobok predmetom posudzovania zhody a nemá vyhlásenie o zhode, nemô¾e by» predlo¾ený na nákup alebo prevedený do Európskej únie. Informácie sú maskované výrobcom alebo v prípade, ¾e je schopný zatvori» svoje sídlo mimo Európskej únie - svojím európskym splnomocneným zástupcom.