Vyrobneho procesu v podniku

Sliminazer

Vo verejných zariadeniach a na námestí rôznych pracovísk by mali by» bezpeènostné spínaèe. Patrí sem napríklad zlo¾ka dobre fungujúceho systému vèasného varovania, v tomto prípade zvyèajne nevýbu¹né a protipo¾iarne zariadenie. Vïaka nim sa mô¾ete vyhnú» tragédii.

Bezpeènostné spínaèe existujú v mnohých rôznych typoch a mô¾u by» pou¾ité v mnohých rôznych situáciách.Na námestí sú bezpeènostné spínaèe s oddelenými ventilmi, ktoré mo¾no úspe¹ne pou¾i» aj v posuvných a sklopných dverách. Je dôle¾ité vytvori» ich na profiloch alebo na ¾ivých zariadeniach. Bezpeènostné spínaèe s oddelenými ventilmi sú vhodné pre bezpeènos». kryty mô¾u by» odstrániteµné, ale poèas prevádzky musia by» zariadenia správne namontované, preto¾e sú urèené na zaistenie bezpeènosti zariadenia.Polohové spínaèe s bezpeènostnou vrstvou sa odporúèajú v oddelení ochrany proti explózii strojov a stavieb. Povinnos» ich akceptova» pochádza z tradièných smerníc EÚ.Ïal¹ím typom sú spínaèe núdzového zastavenia. Získava sa na in¹taláciu v in¹titúciách a príslu¹enstve, ktoré nie je mo¾né poisti» pomocou odnímateµných ¹títov strojov. Núdzové vypínaèe, na rozdiel od polohových kontaktov, majú mo¾nos» spusti» funkciu e-stop na v¹etkých då¾kach kábla.Typom bezpeènostných spínaèov sú tie¾ istièe na kontrolu pretiahnutia pásu a napnutia remeòa. Vz»ahuje sa na spotrebovanie v zariadeniach, ktoré dávajú nosi» materiály. Ich zámerom je sledova» stupeò napätia remeòa. Spínaè sa zapne poèas správneho napnutia remeòa.