Zapnu sa poistky

Dodatoèná je distribúcia napájania a komunikácia celých riadiacich systémov z najrozsiahlej¹ích dôvodov. Ak sa nové konektory nedajú rie¹i», konektor eXLink sa urèite vyrovná s najhor¹ími podmienkami. Èo je rovnaké pre konektor a preèo je prirodzene veµmi úèinné?

Pripojenie eXLink umo¾òuje flexibilné napájanie a tie¾ veµmi jednoduchú komunikáciu celých riadiacich systémov, ktoré poznajú miestnos», kde je tie¾ dôle¾ité pou¾íva» takýto konektor. Dobre sa zhroma¾ïuje v takých nepriaznivých oblastiach výbuchu ako zóny 1, 2, 21 a 22. Existujú dva typy takýchto spojení - ¹tvorpólový a sedem a ¹es»pólový.

4-pólový a PE konektor eXLink je ideálny systém, ktorý si kúpite na stavbu a odpojenie mnohých rôznych elektrických zariadení. Sú dostupné v¹etky zásuvky a vhodné konektory pre tzv. Nízkonapä»ové signály zbernice. Stojí za to vidie», ¾e prenos výkonu je do 250V AC / 10 A pre plastovú a poniklovanú mosadz a navy¹e pre nerezovú oceµ.

Rýchle prepojovacie konektory majú mnoho mo¾ností pripojenia a odpojenia. Nepamätá sa nad povinnos»ou vypnú» prístroj v urèitom èase, èo robí prácu oveµa jednoduch¹ou. Ka¾dá je vyrobená v modeli, ktorý má úroveò ochrany IP66 / IP68. Konektory fungujú perfektne pri teplote od -55 ° C a pri teplote + 70 ° C, tak¾e v extrémnych podmienkach sú »a¾ké a bohaté.Vïaka tomu, ¾e sú schopné byt 'vyrobené z takých tém, ako je nerezová oceµ alebo poniklovaná mosadz, sú veµmi odolné voèi akémukoµvek po¹kodeniu. Mô¾u by» a¾ 7 alebo 6 pólov alebo 4 póly a PE. Oni sú ochotne pou¾ívané v baníctve, preto¾e výrobok je ¹pecializované banské certifikáty EX a M2. Tie¾ nepotrebujú právo na ¾ivú produkciu.

Kombinácia v¹etkých systémov vïaka prepojeniu exlink je v skutoènosti veµmi u¾itoèná a neplatná.