Zdrave stravovanie menu pre tined erov

Sme uviaznutí v jazdných pruhoch, keï je deò drasticky skrátený, èas je nebezpeène vyèerpaný, nie sme èas na urèité veci. Nie je nezvyèajné, ¾e máme ka¾dodennú stravu.

Príprava zdravých jedál v blokuV snahe zabudnú» jes» nieèo hodnotné, èasto chodi» na krátke jedlo v meste, èo z hµadiska vý¾ivy veµa na po¾iadavky. Na¹»astie existujú chytré rie¹enia, ktoré výrazne zlep¹ia proces vytvárania potravín doma. Jedným z týchto zariadení je elektrický rezaè zeleniny. Ako u¾ len názov napovedá, dáva to malé rezanie zeleniny, bez nutnosti poèíta» s tradièným strúhadlo. V¹etci vieme, ako unavený je trie» mrkvu. Nebudeme to schopní urobi» bez toho, aby sme ho hµadali v najpríjemnej¹om prostredí. Elektrická fréza na zeleninu je kamera, ktorá za zlomok sekundy premení na¹u zeleninu na tyèinky, plátky a dokonca ich rozdrví na du¾inu. To v¹etko sa pripraví nielen rýchlo, ale aj starostlivos» o zber zvy¹kov po celej kuchyni. Va¹ou úlohou bude len opláchnu» niekoµko prvkov pod teplou vodou.

Aký by mal by» elektrický drviè na zeleninu?Mala by by» zodpovedná veµkos». Nástroj by mal ma» dobrú moc a navy¹e má niekoµko typov strúhadiel, ktoré mô¾eme µahko vymeni» vo vz»ahu k potrebe. Èepele v odnímateµných mrie¾kach by mali by» vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, dodá hygienu a navy¹e ¾ivotnos» predmetu. Mô¾eme venova» pozornos» tomu, èi stroj pracuje ticho, alebo èi sa rýchlo umyje. Prvky nie ka¾dý krájaè budú pridané k èisteniu v umývaèke riadu, stojí za to da» si výlet do návodu. Elektrický krájaè zeleniny v ¾murknutí oka nám pomô¾e vykúzli» lahodné ¹aláty, ¹aláty a ro¹tové zemiaky na palacinky. Zdravé, vý¾ivné jedlá u¾ nebudú mimo dosahu.