Zneeis ovanie ovzdu ia hospodarskymi zvieratami

V súèasnom období vo vzduchu mô¾u by» zneèis»ujúce látky, ako je prach, pokojné èastice a èokoµvek jemné do pµúc a mô¾u tie¾ vies» k alergickým reakciám pri úspe¹nom prechode ko¾ou.

V mnohých priemyselných procesoch sa zneèis»ujúce látky uvoµòujú do ovzdu¹ia v prachu a pevných èastiach. Nízke pokojné èastice a prach vznikajúci vo vzduchu mô¾u by» vá¾ne pre zdravie, v zmluve, s ktorou potrebujeme, aby boli lieèení pred tým, ako vstúpia do dýchacieho systému.

Dôle¾itými zdrojmi prachu sú rezanie, brúsenie a zlep¹ovanie procesov a výroba prá¹ku v potravinárskom a farmaceutickom sektore. Spracovanie tkanín, drevených materiálov a kompozitov je tie¾ spojené s odrazom prachu a vlákien, ktoré mô¾u by» komplikované pre pµúca a spôsobujú alergické reakcie. Pre ka¾dý priemysel, ktorý je vystavený produkcii ¹kodlivých prachov, je ¾iaduce pou¾itie extrakcie atex prachu, t. J. Prachových zberaèov vyrobených v súlade so smernicou EÚ ATEX. Schválené firmy majú rôzne typy zberaèov prachu, odsávacie ramená a navy¹e rie¹enia na èistenie, odsávanie a filtráciu.

Výbu¹ný prach a potenciálne výbu¹ná atmosféra mô¾u vychádza» z poradia nových pracovísk.

Preto¾e výbu¹ný prach, ktorý èerpá z organických materiálov, syntetických materiálov a kovov, má výbu¹né vlastnosti, musíme venova» dostatoènú pozornos» tomu, aby sa zabránilo výbuchu prachu. Európske spoloèenstvo získalo dve smernice, ktoré zaberajú atmosféru výbu¹ného a horµavého prachu, nazývajú sa smernice ATEX.

Aplikácia týchto dvoch smerníc vyústila do úèinkov zlep¹enej ochrany proti výbuchu - boli potrebné rôzne technické a organizaèné práce. Zamestnávajúc najlep¹ích odborníkov v oblasti priemyselnej filtrácie vzduchu, spoloènosti vyvíjajú dobré výrobky s po¾iadavkami smernice ATEX, ktoré spåòajú v¹etky bezpeènostné normy.

Zabezpeèenie súladu s následnými po¾iadavkami ¹tátnych alebo malých predpisov je v zodpovednosti poµských obchodných organizácií a spotrebiteµov.