Zodpovednosti majiteua veci

Ako viete, továreò priná¹a veµa veµkých ziskov ka¾dému majiteµovi, ktorý vytvorí takýto dom. Av¹ak stojí za to postara» sa o povinnosti majiteµa vies» takúto továreò. Najdôle¾itej¹ou povinnos»ou majiteµa továrne je poskytnú» bezpeènos» ka¾dému, kto ¾ije v takej továrni. Áno, a v¹etky stroje, rovnako ako v¹etky významy v továrni, chcú by» prísne testované a zabezpeèené z hµadiska bezpeènosti.

Jednou z najdôle¾itej¹ích ¹tandardov, ktoré majiteµ musí poskytnú» na¹im hos»om, je bezpeènos» výbuchu. Ako je známe, v priebehu práce sú potrebné rôzne horµavé látky, ktoré kàmia stroje a ïal¹ie. Ak sa takéto látky zaènú prcha» následkom napríklad zhor¹enia takého stroja, hrozba pre zaèiatok je silná. Z tohto dôvodu je zodpovednos»ou vlastníka továrne pravidelne kontrolova» v¹etky stroje v továrni, ako aj skladova» látky ¹kodlivé pre zdravie a µudskú èinnos». Áno, továreò musí splni» v¹etky podmienky stanovené v poµskom zákone, aby sa dala bra» do úvahy pri výrobe. ¥udia mô¾u chodi» ïalej, ale na pevných miestach. Ak by periodické in¹pekcie naznaèovali, ¾e továreò ohrozuje trvanie a zdravie hos»a a existuje vysoká pravdepodobnos» jeho vykonania, továreò by sa zastavila, kým nebude spåòa» celkové bezpeènostné po¾iadavky. Toto v¹etko by mal kontrolova» vlastník továrne. Preto nestaèí poskytnú» zamestnancom primeraný plat a získa» príjmy z ich funkcií. Je dôle¾ité da» im bezpeènos» v pozícii, ktorú idú ka¾dý deò. Mnohé ¾eny urèite vyu¾ili v¹etky bezpeènostné po¾iadavky, ak poµský zákon o nich nehovoril. To je dôvod, preèo samozrejme stále existuje úloha ¹tátu pri hµadaní v¹etkých mo¾ných závodov a kontrole ich bezpeènosti. Po prvé, majiteµ továrne by sa mal sna¾i» zabezpeèi» bezpeènos» pre ka¾dého hos»a, ktorý nav¹tívi továreò. To je mimoriadne dôle¾ité.