Zona s nebezpeeenstvom vybuchu 0

Zariadenia umiestnené v knihách v oblasti nebezpeèenstva výbuchu by mali spåòa» najvy¹¹ie bezpeènostné hodnoty. Smernica ATEX Európskej únie (z Atmosphères Explosibles - definuje základné po¾iadavky, ktoré musí spåòa» ka¾dý výrobok urèený na kàmenie v blízkosti nebezpeèenstva výbuchu.

Dr Farin ManDr Farin Man Účinné chudnutie pre mužov

Existuje mnoho noriem týkajúcich sa poslednej rady, ktorá vám dáva ¹pecifické po¾iadavky, pokiaµ ide o urèité produkty. Na druhej strane podmienky, na ktoré sa nevz»ahuje smernica ani normy, mô¾u by» materiálom vnútorných predpisov dôle¾itých v niektorých èlenských ¹tátoch. Tieto predpisy sa vôbec nemô¾u lí¹i» od pravidla, ani nemô¾u zvý¹i» svoje oèakávania. Preto¾e smernica ATEX 94/9 / ES vy¾aduje oznaèenie CE. Výrobok „ATEX“, ktorý bol oznaèený symbolom Ex, musí by» výrobcom oznaèený znaèkou CE a musí by» oboznámený s postupom posudzovania schválenia za aktívnej úèasti vybraného notifikovaného orgánu.Zaèiatkom 20. storoèia, keï sa uhoµným baniam nevenoval veµký význam pou¾ívaniu vhodných strojných olejov, do¹lo k mno¾stvu po¾iarov a výbuchov spôsobených horµavými olejmi a metánom. Keï¾e potreba je matkou vynálezov, to isté platí v mnohých prípadoch pre nových zákazníkov olejov, vodných olejov, ktoré nezvy¹ovali úèinok výbuchu metánu. V ïal¹om aspekte vývoja mín boli pou¾ité ventilaèné zariadenia, alarmy a metánové filtre. Vybraný príklad je dôle¾itý z mnohých potvrdení, ¾e primárnou zodpovednos»ou ka¾dého vlastníka a zamestnanca je prispôsobenie sa ¹irokým hodnotám súvisiacim s materiálmi v blízkosti hrozby zaèiatku. Nedostatok tohto cieµa spôsobuje stratu v¹etkého a materiálu.ATEKS, ako u¾ názov napovedá, nie je vynálezom Európskej únie, ale vektorom zmien, ktoré na konci eliminujú hrozby z ich vzhµadu. Prispôsobenie sa v¹eobecne prijatým bezpeènostným normám je kµúèovým princípom zachovania ¾ivota. Aj keï sa nehody vyskytujú zriedka, v¾dy existujú dôle¾ité dôvody, preèo by ste chceli rýchlo ukonèi» prácu, nespåòa» normy atï.Poènúc zásadou ATEX as òou súvisiacimi èas»ami je hlavnou po¾iadavkou pre výrobný a »a¾obný priemysel, ako aj slu¾by súvisiace s nebezpeèenstvom výbuchu (v súèasnej distribúcii palív. Pamäta»! Nepou¾ívajte len zaèa» pou¾íva» produkty so správnymi normami, ale premý¹µajte nad dôsledkami va¹ich chýb!